اسامی متخب قرعه کشی
ردیف کد قرعه کشی نام صاحب کلاب کارت شماره کلاب کارت وضعیت